Budowa obory – czy potrzebne jest pozwolenie?

Budowa obory

Gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła mięsnego i mlecznego muszą stworzyć zwierzętom odpowiednie warunki. W dzisiejszych czasach budowanie obory jest związane z przestrzeganiem szeregu norm i przepisów. Czy budowa obory bez pozwolenia jest możliwa? Co jest niezbędne do wzniesienia do obory dla bydła?

Obory dla krów – zgoda na budowę jako punkt wyjścia

Proces budowania obory jest wieloetapowy, zwłaszcza gdy cały projekt znajduje się w fazie planowania. W pierwszej kolejności hodowcy muszą zgłębić temat dotyczący lokalizacji przyszłej inwestycji. Jeżeli obora dla krów ma pojawić się na terenie, który jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to wówczas należy sprawdzić czy wspomniany plan uwzględnia możliwość postawienia tego typu budynku. Gdy wszystko się zgadza, to wówczas pozostaje przygotować projekt wedle wytycznych zawartych w planie, a następnie skontaktować się z władzami (wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta) w celu złożenia wniosku i uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana gdy działka pod zaplanowaną budowę obory nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wówczas należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – następuje to wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków zawartych w art. 61 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717):

Gdy hodowca otrzyma pozytywną decyzję o warunkach zabudowy, to należy ją dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę obory dla bydła.

W tym miejscu warto wspomnieć, że rozpoczęcie postępowania administracyjnego wiąże się z powiadomieniem wszystkich właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiadujących z miejscem, w którym zaplanowano budowanie obory. Należy pamiętać, że część sąsiadów może zgłaszać sprzeciw wobec postawienia tego typu nieruchomości. Jednak gdy inwestor spełnia niezbędne wymagania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki określone w decyzji o zabudowie, to ma pełne prawo do zarządzania terenem w określonych granicach działki, wedle własnego uznania.

Budowanie obory a decyzja środowiskowa

Innym, lecz równie ważnym dokumentem jest uzyskanie pozytywnej decyzji środowiskowej. Już na wstępie należy zaznaczyć, że w jej wydaniu nie bierze udziału wyłącznie lokalna władza. Mieszkańcy również stanowią stronę, bo zostają poinformowani o planowanym projekcie postawienia obory dla krów. Dlatego w nowoczesnych gospodarstwach rolnych obora dla bydła musi prezentować ekologiczne rozwiązania – jeżeli inwestor udowodni, że budowanie obory w żadnym stopniu nie doprowadzi do naruszenia stanu środowiska, to z pewnością wypadnie pozytywnie w oczach lokalnej społeczności.

Decyzja środowiskowa określa poziom oddziaływania inwestycji na środowisko. Wyróżnia się dwie grupy:

  1. Grupa I to inwestycja, która zawsze znacząco oddziałuje na środowisko. Natomiast chów bądź hodowla liczy co najmniej 210 zwierząt, zwanych fachowo dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). Ponadto inwestor jest zobowiązany do wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na lokalne tereny.

  2. Grupa II to obora dla bydła, która będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Liczebność chowu lub hodowli wynosi minimum 60 DJP. Niemniej jednak w tej grupie znajdują się także mniejsze chlewnie, które mają nie mniej niż 40 DJP, ale ich lokalizacja wynosi poniżej 100 metrów od terenu zabudowanego bądź na obszarach objętych ochroną przyrody lub w otulinie. Do budowy obory zaliczanej do grupy II niezbędne jest przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), która zawiera dane dotyczące m.in. skali i usytuowania inwestycji, poziomu jej zapotrzebowania na surowce czy sposobów rozwiązań, które mają na celu ochronić najbliższe środowisko.

Pozwolenie na budowę obory dla bydła

Ostatnim punktem jest złożenie przez inwestora wniosku o zgodę na budowanie obory, który należy uzupełnić o kopie projektu budowlanego i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jak widać budowa obory bez pozwolenia stanowi wykroczenie.

Termin na postawienie obory dla bydła wynosi trzy lata – do realizacji tego projektu warto zaangażować profesjonalne firmy budowlane (np. FastKraków), które mają doświadczenie w przygotowywaniu nieruchomości dla gospodarstw rolnych i hodowlanych.