Zagospodarowanie terenu – jak zadbać o bezpieczeństwo na budowie?

Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczęciem budowy nieruchomości należy spełnić szereg wymogów prawnych. Część z nich dotyczy odpowiedniego zagospodarowania terenu budowy. Właściwy plan zagospodarowania terenu umożliwia prostsze poruszanie się po placu budowy. Co więcej, jest to niezbędny element bezpieczeństwa i higieny pracy ekip budowlanych realizujących zlecenie. Jakie kwestie są szczególnie istotne dla prawidłowego zagospodarowania terenu?

Co obejmuje plan zagospodarowania terenu budowy?

Przepisy obejmujące zagospodarowanie terenu inwestycji budowlanej są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). Pojęcie jak zagospodarowanie terenu budowy odnosi się do rozmieszczenia zgodnego z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów. Do zrealizowania tego niezbędny jest plan zagospodarowania terenu budowy, który jest wykonywany przez osobę z odpowiednimi do tego uprawnieniami.

Plan zagospodarowania terenu budowy dotyczy takich kwestii jak:

Warto też dodać, że plan musi zostać wykonany przed rozpoczęciem prac budowlanych. Plan zagospodarowania powinien dotyczyć wszystkich obiektów budowlanych – bez względu na ich przeznaczenie czy rodzaj zabudowy. Projekty zagospodarowania placu budowy należy przygotować na mapie geodezyjnej w skali 1:1000 lub 1:500.

Strefy niebezpieczne na budowie

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej stanowi jeden z kluczowych punktów w planie zagospodarowania terenu budowy. Jest to niezwykle istotne, aby zagwarantować maszynom i obsługującym je robotnikom właściwy poziom bezpieczeństwa. Tym sposobem inwestorzy mają pewność, że prace przebiegają zgodnie z założeniami, a ekipa budowlana może spokojnie i bez zbędnego ryzyka wykonywać kolejne etapy projektu. Ponadto strefy niebezpieczne na budowie są wydzielane z uwagi na osoby postronne, które przypadkowo mogą się znaleźć na placu budowy.

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej – przepisy

Przepisy prawne regulujące wygrodzenie strefy niebezpiecznej w obrębie terenu budowy są określone we wcześniej wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). Strefa niebezpieczna jest rozumiana jako miejsce na terenie budowy, które zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Ponadto:

  1. Strefę niebezpieczną należy oznakować i ogrodzić w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym. Jeżeli istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, to wówczas należy odgrodzić teren balustradami w odpowiedni sposób.

  2. Stanowiska pracy, a także przejazdy i przejścia znajdujące się w obrębie strefy niebezpiecznej należy właściwie zabezpieczyć. W tym celu wykorzystuje się specjalne daszki ochronne, które muszą być dostatecznie szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Oprócz ogrodzeń i wyodrębnienia strefy niebezpiecznej na budowie należy odpowiednio oznakować teren. Dlatego konieczne jest zawieszenia tablicy ostrzegawczej, która będzie komunikować charakter potencjalnego zagrożenia (np. roboty na wysokości, zakaz palenia – ryzyko wybuchu lub pożar).

Zagospodarowanie terenu – długa lista wymogów

Przedstawiony wcześniej plan zagospodarowania terenu jest dużym uproszczeniem. Tak naprawdę kierownicy budowy i inwestorzy muszą zadbać o szereg różnorodnych przepisów, które nie tylko dotyczą konieczności wydzielenia strefy niebezpiecznej na budowie. Oprócz tego np. pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne muszą spełniać odpowiednie wymogi związane ze standardem, odpady powstałe w trakcie realizowanych pracy muszą być właściwie składowane, a kondycję techniczną wykorzystywanych maszyn trzeba regularnie kontrolować. Pełna dokumentacja organizacji terenu jest przygotowywana przez osobę z ważnymi uprawnieniami inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy.

FastKraków – profesjonalne zagospodarowanie terenu budowy

Firma FastKraków specjalizuje się w realizacji różnych prac budowlanych, w tym także tych dotyczących kwestii organizacyjnych. W naszym zespole dysponujemy odpowiednimi uprawnieniami z zakresu prawa budowlanego. Dlatego też z chęcią pomożemy w zakresie przygotowania planu zagospodarowania planu budowy przed rozpoczęciem właściwych prac. Dzięki temu można uniknąć wielu niebezpieczeństw.

Oferujemy doświadczonych i certyfikowanych specjalistów, którzy mają wiedzą teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące zagospodarowania terenu budowy. Oprócz tego zajmiemy się wszystkimi innymi kwestiami dotyczącymi uzyskania odpowiednich pozwoleń na wystartowanie z inwestycją. Jako firma budowlana świadczymy też szereg usług dotyczących samych nieruchomości np. hydroizolacje fundamentów, dezynfekcję pomieszczeń, osuszanie murów czy różnorodne prace dekarskie. Mamy też wiele udanych projektów związanych z wykonaniem termoizolacji czy izolacji akustycznej pomieszczeń.

Osoby zainteresowane szczegółami współpracy i poznaniem wolnych terminów realizacji zleceń zachęcamy do kontaktu. Z całą pewnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące zagospodarowania terenu.