Czym się zajmuje kierownik budowy?

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Remont, rozbiórka lub przebudowa wymaga nadzoru, ale niekoniecznie wymaga kierownika budowy, który jest niezbędną osobą podczas wznoszenia nowego budynku bądź jego odbudowy. Co należy wiedzieć o funkcji kierownika? Czy istnieje możliwość rozpoczęcia budowy bez jego obecności?

Kim jest kierownik budowy?

To osoba fizyczna, która ma za zadanie nadzorować proces wznoszenia obiektu budowlanego bądź kontrolować przebieg prac związanych z odbudową, rozbudową bądź nadbudową nieruchomości. Kierownik budowy pełni samodzielną funkcję techniczną, co należy rozumieć jako umiejętność fachowej oceny wszelkich zjawisk technicznych i/lub samodzielnego rozwiązania zagadnień dotyczących kwestii architektoniczno-techniczno-organizacyjnych.

Niewątpliwie istotną kwestią jest fakt, że kierownik budowy musi mieć odpowiednie uprawnienia budowlane, które stanowią poświadczenie jego umiejętności i możliwości kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia zwykle dotyczą konkretnej specjalności techniczno-budowlanej, którą definiuje prawo. W przypadku gdy zakres robót budowlanych różni się od posiadanych specjalności kierownika budowy, to wówczas inwestor jest zmuszony do ustanowienia kilku kierowników budowy i rozdzielenia między nimi pracy.

Warto też podkreślić, że osoba odpowiedzialna za kierownictwo budowlane przy pracach takich jak np. remont, rozbiórka czy przebudowa nie może być utożsamiana z kierownikiem budowy.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Wszystkie obowiązki kierownika budowy mogą zostać podzielone na trzy etapy, które są uzależnione od aktualnego postępu realizowanych prac budowlanych. Przed rozpoczęciem budowy obowiązkiem kierownika jest odebranie planu i odpowiednie zabezpieczenie całego placu, w tym wszystkich znajdujących się tam obiektów, urządzeń technicznych oraz elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego, które są objęte ochroną. Kierownik musi dopilnować, aby na terenie objętym zaplanowanymi pracami nie pojawiły się osoby nieupoważnione – zwykle jest to ogrodzenie i zamieszczenie znaków ostrzegawczych.

Do obowiązków kierownika budowy w trakcie prac należą:

Po zrealizowaniu prac kierownik budowy ma obowiązek przygotować odpowiednią dokumentację powykonawczą oraz zgłosić obiekt budowlany do odbioru. W przypadku występowania wad muszą zostać usunięte – zwieńczeniem całego przedsięwzięcia jest przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z projektem budowlanym, bądź warunkami pozwolenia na budowę.

Uprawnienia kierownika budowy

Ukończenie studiów technicznych na kierunku budownictwo to nie wszystko, ale z pewnością jeden z pierwszych kroków w kierunku zdobycia tytułu kierownika budowy. Uprawnienia można uzyskać po zdaniu odpowiedniego egzaminu, który pozwala osiągnąć upragnione kwalifikacje. Nie każdy kierownik budowy uzyskuje takie same uprawnienia – są one przyznawane wedle konkretnych specjalności m.in. architektonicznej, sanitarnej, mostowej, telekomunikacyjnej czy hydrotechnicznej. Zakres uzyskanych uprawnień jest uzależniony od wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia.

Zobacz również: Obowiązki kierownika budowy

Odpowiedzialność kierownika budowy – co trzeba wiedzieć?

W przypadku odpowiedzialności kierownika budowy należy wziąć pod uwagę fakt, że jest ona regulowana przez przepisy Kodeksu pracy i Prawa budowlanego. Co to oznacza?

  1. Art. 283 U. z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy mówi, że kierownikowi budowy grozi kara grzywny do 30 000 zł za nieprzestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie.

  2. Art. 96. Prawa budowlanego oznajmia, że popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie (np. dopuszczenie się występów lub wykroczeń, niespełnianie lub spełnianie niedbale własnych obowiązków, spowodowanie zagrożenia życia lub zdrowia, mienia, środowiska bądź znaczne szkody materialne wskutek popełnienia rażących błędów i niedociągnięć) zagraża kierownikowi budowy m.in. upomnieniem, koniecznością ponownego uzyskania uprawnień budowlanych czy zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej.