Obowiązki kierownika budowy

Budowa własnego domu jest bardzo dużym wyzwaniem i to nie tylko dla osób, które nie znają się na budowlance. Aby uniknąć problemów warto skorzystać z pomocy doświadczonego kierownika budowy. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, jakie obowiązki ma kierownik budowy i dlaczego warto go zatrudnić.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Najprościej rzecz mówiąc kierownik budowy reprezentuje inwestorów na budowie i co najważniejsze prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych prac budowlanych. To właśnie kierownik budowy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót. Dokładne obowiązki kierownika budowy są precyzyjnie opisane w przepisie prawa budowlanego. Pamiętać należy także o tym, że funkcję kierownika budowy można powierzyć wyłącznie osobom, które mogą pochwalić się stosownymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi.

Za co odpowiada kierownik budowy?

Jednym z podstawowych obowiązków kierownika budowy jest oczywiście przejęcie od inwestora terenu budowy. Kolejnym zadaniem jest profesjonalne zabezpieczenie placu budowy. Oprócz postawienia ogrodzenia niezbędne jest również umieszczenie specjalnej tablicy informacyjnej, czy też sporządzenie planu bezpieczeństwa. Podczas poszczególnych etapów budowy kierownik odpowiada za prawidłowe wykonane prac zgodnie z przyjętym projektem. W dużej mierze to właśnie dzięki kierownikowi budowy mamy 100% pewność, że nasz budynek jest zgodny nie tylko z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, ale również z przepisami BHP. Każdy kierownik budowy ma także obowiązek prowadzenia pełnej dokumentacji. W razie pojawienia się problemów i zagrożeń niezbędne jest wstrzymanie prac i zawiadomienie o nieścisłościach właściwego organu. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych kierownik przygotowuje pełną dokumentację powykonawczą danego obiektu budowlanego. Kierownik bierze także czynny udział w czynnościach związanych z odbiorem budowli, a w razie uchybień zobowiązany jest on do usunięcia stwierdzonych wad. Ostatnim zadaniem kierownika budowy jest przekazanie inwestorowi specjalnego oświadczenia, które jest oczywiście wymagane prawem budowlanym.

Jakie oświadczenia kierownik budowy powinien przekazać inwestorowi?

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi nie tylko oświadczenie, że budynek został wykonany zgodnie z projektem, ale również oświadczenie dotyczące uporządkowania i doprowadzenia terenu budowy do stanu używalnego. Ranga obowiązków kierownika budowy jest bardzo duża, dlatego też jeżeli istnieje taka możliwość, to warto zatrudnić na to stanowisko solidną i doświadczoną osobę. Z praktycznego punktu widzenia najlepiej nawiązać współpracę z kierownikiem, który może pochwalić się dużym doświadczeniem w prowadzeniu budowy w wybranym przez nas systemie. Bardzo ważne jest także to, aby wszystkie szczegóły współpracy dokładnie opisać w umowie.

Za co nie odpowiada kierownik?

Kierownicy budowy mają oczywiście nie tylko same obowiązki, ale również prawa. Warto także dowiedzieć się za co nie odpowiada kierownik, dzięki czemu będzie można uniknąć problemów. Jak wspomniano powyżej głównym zadaniem kierownika budowy jest zorganizowanie budowy, a następnie dbanie o odpowiedni przebieg poszczególnych prac. Kierownik odpowiada za bezpieczeństwo i poprawność techniczną. Pamiętać należy jednak o tym, że nadzór nad wykonaniem poszczególnych prac o oczekiwanej przez inwestorów jakości należy tylko do nich samych. Do zadań kierownika budowy nie należy także reprezentowanie swoich inwestorów w bezpośrednich kontaktach z wykonawcami poszczególnych prac. Za jakość wszystkich robót odpowiada inwestor, który zazwyczaj zadanie to zleca inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zobacz także: Jaką rolę pełni inwestor zastępczy?

Czy zmiana kierownika budowy jest możliwa?

Zmiana kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym jest jak najbardziej możliwa. Tak samo można dokonać zmiany projektanta sprawującego bezpośredni nadzór autorski albo inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby, które chcą dokonać zmiany kierownika budowy zobowiązani są zawiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. W stosownym oświadczeniu należy podać nie tylko datę zmiany, ale również niezbędne jest dołączenie oświadczenia nowych osób o przyjęciu obowiązków. Nowy kierownik powinien otrzymać pełną dokumentację budowy domu. Nie można zapominać również o dokonaniu stosownego wpisu w dzienniku budowy. To właśnie w tym dzienniku kierownik dokładnie określa stan zaawansowania poszczególnych prac budowlanych. W dzienniku budowy powinien znaleźć się nie tylko podpis osoby przekazującej, ale również przejmującej obowiązki.

Sprawdź również: Nadzór budowlany – jakie są jego zadania?