Nadzór budowlany – jakie są jego zadania?

Nadzór budowlany to wszystkie te działania, które związane są z kontrolą wykonywanych na placu budowy prac – od zadań związanych z realizacją projektu, do prowadzenia odpowiedniej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji. Inspektor nadzoru budowlanego to osoba, do którego zadań należy właśnie ta kontrola. Inspektorzy reprezentują interesy inwestora – instytucja ta nazywana jest w związku z tym nadzorem budowlanym inwestorskim. Istotą pracy inspektora inwestorskiego będzie więc dopilnowanie, aby pod względem prawnym, oraz faktycznym, wykonawca wywiązał się ze zobowiązań, które nakładają na niego: umowa i przepisy budowlane. Czym innym jest natomiast nadzór budowlany administracyjny. Jest to urząd państwowy, a jego urzędnicy zajmują się kontrolą w administracyjnych rejonach mu podlegających przestrzegania prawa budowlanego, a reprezentują oni interesy Państwa Polskiego. Oprócz kontrolowania przestrzegania prawa budowlanego tak rozumiany nadzór budowlany zajmuje się również kontrolą działania administracją architektoniczno – budowlaną, a także badanie sytuacji, w których dochodzi do katastrof budowlanych.

Jakie są podstawowe zadania inwestorskiego nadzoru budowlanego?

Jak już wspomniano, inspektor nadzoru budowlanego zajmuje się reprezentowaniem inwestora na placu budowy. Osobą, która zajmuje się na miejscu organizacją i kierowaniem pracami budowlanymi, a także sporządzaniem odpowiedniej, związanej z nimi administracji jest kierownik budowy. Kierownik jest osobą, która od samego początku bezpośrednio zarządza wszelkimi pracami, które na budowie są podejmowane i jest odpowiedzialny za realizację projektu zgodnie z wszelkimi normami i wymaganiami. Jest on jednak również najczęściej zaangażowany przez wykonawcę prac, a nie przez inwestora. W związku z tym można i należy się spodziewać, że będzie (w granicach prawa) reprezentował interesy raczej tego pierwszego.

Tutaj właśnie wkracza inwestorski inspektor nadzoru budowlanego. Jest to osoba o odpowiednich kwalifikacjach, wiedzy i urzędniczym doświadczeniu, biegła zarówno w praktyce, jak i prawie budowlanym. Pełni on funkcję kontrolną, a będąc przedstawicielem inwestora – również nadrzędną wobec kierownika budowy. Inspektor na każdym etapie prac budowlanych dokonuje kontroli zgodności ich z obowiązującym prawem i projektem. Pełni również nadzór finansowy nad budową. Dokonuje kontroli kosztów. Dzięki temu inwestor jest całkowicie bezpieczny i nie ma ryzyka żadnego rodzaju nadużyć ze strony wykonawcy. Na bieżąco sprawdza również rzetelność wykonywania poszczególnych prac.

Bardzo ważnym aspektem pracy inspektora inwestorskiego jest dbałość o to, aby wszelkie kroki i prace związane z realizacją projektu były wykonane całkowicie legalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za wszelkie niezgodności w pierwszej kolejności będzie odpowiadał inwestor – a nie wykonawca. Dlatego właśnie praca inspektora jest tak ważna. Zajmuje się on nie tylko bieżącą kontrolą prac, ale również prawidłowością prowadzenia wszelkiej związanej z nimi dokumentacji.

Inspektor Nadzoru Budowlanego urzędowy – podstawowe zadania nadzoru budowlanego

Całością kompetencji nadzoru budowlanego zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jest on organem pierwszej instancji. Oznacza to, że o ile prawo budowlane nie mówi wyraźnie inaczej, wszelkie zadania związane z kontrolowaniem jego przestrzegania należą właśnie do PINB. W sytuacji budowy domu jednorodzinnego i związaną z tym koniecznością załatwiania różnego rodzaju formalności, jedyną instytucją z jaką inwestorzy się kontaktują jest właśnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Bardzo ważną funkcją jaką pełni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest również proces legalizacyjny. Jeżeli z jakiegoś powodu budynek zostanie postawiony, lub rozpoczęte zostanie jego użytkowanie bez stosownych pozwoleń jest to sytuacja bardzo niebezpieczna dla inwestorów. Przy wykryciu takiego stan rzeczy Inspekcja Budowlana może nałożyć na właścicieli budynku dotkliwe kary finansowe, a sprawa trafia do prokuratury. Wszystko może się również skończyć decyzją o wyburzeniu nielegalnie postawionego budynku. Jeżeli jednak inwestorzy sami się zgłoszą do PINB uruchomiony zostaje proces legalizacyjny, który kończy się pełną legalizacją inwestycji. Warto przy tym pamiętać, że wiąże się on z dodatkowymi opłatami, które są jednak dużo mniej dotkliwe niż w przypadku wykrycia samowoli budowlanej.

Na wyższych szczeblach znajdują się jeszcze inspektorzy: wojewódzki i główny. WINB – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje zgłoszenie, opiniuje, przeprowadza kontrole i procesy legalizacyjne w przypadku inwestycji na skalę większą niż powiatowa. Realizacje, które mu podlegają to na przykład budynki użyteczności publicznej związane z transportem, między innymi lotniska i towarzyszące im budynki. WINB rozpatruje, który kieruje i kontroluje prace inspektorów powiatowych i wojewódzkich, oraz jest najwyższą instytucją odwoławczą.

Zobacz również: 3 najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania hydroizolacji

FAST KRAKÓW – NADZÓR BUDOWY

Firma posiada niezbędne uprawnienia, dzięki którym może pełnić funkcję zarówno inspektora nadzoru i kierownika budowy. Dla tych, którzy nie do końca orientują się w świecie przepisów budowlanych – poniżej znajduje się wyjaśnienie różnic pomiędzy nimi. Zadania kierownika budowy wiążą się ze wszystkim co się na terenie budowy dzieje. Będzie to więc przede wszystkim realizacja prac budowlanych – od początku, czyli wykonania wykopów pod fundamenty – do końca, czyli sporządzenia zaświadczenia o zakończeniu robót. Do obowiązków kierownika należy również między innymi: organizacja budowy, zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, piecza nad wszelkimi zdarzeniami na placu budowy, dbałość o wykonanie wszelkich prac zgodnie z prawem i sporządzenie niezbędnej, wymaganej przez przepisy dokumentacji. Zadania inspektora nadzoru są nieco inne. Monitoruje on prace przy wykonaniu infrastruktury drogowej, czy budynków o skomplikowanej konstrukcji.